UNC polecenie PUSHD

Po otrzymaniu nazwy UNC polecenie PUSHD automatycznie mapuje ją na literę dysku. Skrypt korzysta tutaj z polecenia PUSHD, a nie NET USE, ponieważ ma ono tę przewagę, że przy mapowaniu dysków automatycznie wybiera niewykorzystane litery. Następnie zwiększana jest zmiemia UNCCOUNT, która przechowuje liczbę mapowań dokonanych przy użyciu polecenia PUSHD.

Skrypt musi teraz sprawdzić, która litera dysku została przypisana przez polecenie PUSHD, aby mógł ją przekazać do polecenia NTBACKUP w miejsce nazwy UNC. W tym celu wykonuje się polecenie CD (bez żadnych argumentów, co powoduje wyświetlenie bieżącego dysku i katalogu). Wyjście polecenia CD jest przechwytywane przez polecenie FOR i umieszczane w zmiennej T1. Tak więc zmienna T1 przed wykonaniem powyższych linii zawiera nazwę UNC, a po ich wykonaniu – równoważną jej literę dysku i ścieżkę. Kiedy następnie zmienną T1 dodaje się

do zm...

Czytaj Dalej

Wersje polecenia CHOICE

Niektóre wersje polecenia CHOICE, w tym wersja z Windows NT Resour- ce Kit, zawierają pewien błąd. Po wykonaniu polecenia CHOICE, dalsze interaktywne polecenia w skrypcie nie wyświetlają w oknie konsoli znaków wprowadzanych z klawiatury. Aby uniknąć tego problemu, należy wykonywać polecenie CHOICE w zagnieżdżonej powłoce.

Polecenie CLS czyści okno konsoli i pozycjonuje kursor w lewym górnym rogu okna. Okno jest wypełniane zdefiniowanym dla niego kolorem tła. Kolory okna można ustawić przy pomocy menu okna konsoli albo polecenia COLOR.

Czytaj Dalej

Polecenie NET SHARE

Polecenie NET SHARE zarządza udostępnionymi drukarkami i katalogami (folderami) na lokalnym komputerze. NET SHARE(1) służy do wyświetlenia informacji o wszystkich udostępnieniach, zdefiniowanych na lokalnym komputerze. NET SHARE(2) służy do wyświetlenia szczegółowych informacji o określonym udostępnieniu.

NET SHARE(3) służy do utworzenia nowego udostępnionego katalogu o nazwie udostępnienie, mapującego katalog o nazwie dysklścieżka. Opcja /USERS ogranicza liczbę jednoczesnych połączeń z udostępnieniem do nn, a opcja /UNLIMITED (domyślna) nie nakłada żadnych ograniczeń na liczbę jednoczesnych połączeń. Opcja /REMARK przypisuje udostępnieniu opisowy komentarz, który jest wyświetlany podczas przeglądania zasobów komputera przez zdalnego klienta.

Czytaj Dalej

Opcja /PERSISTENT

Opcja /PERSISTENT steruje trwałością połączenia. /PERSISTENT:NO tworzy połączenie, które będzie trwało tylko przez czas bieżącej sesji. /PERSISTENTlYES tworzy połączenie, które zostanie automatycznie odtworzone przy następnym logowaniu. Domyślną wartość opcji /PERSISTENT ustawia się przy pomocy polecenia NET USE(6).

NET USE(4) mapuje wyznaczony katalog macierzysty na określone urządzenie, które musi być literą dysku albo znakiem *. Katalog macierzysty określa się jako część profilu użytkownika.

Czytaj Dalej

Implementacja NIMAL.BAT

Podstawą skryptu ANIMAL.BAT jest baza danych ze znanymi zwierzętami i dotyczącymi ich pytaniami. Baza danych ma strukturę drzewa binarnego, w którym każdy węzeł wewnętrzny zawiera pytanie tak/nie, a każdy liść – nazwę zwierzęcia. Wewnętrzne węzły mają gałęzie Tak

i Nie, które wskazują na inne (niższe) węzły. Początkowe, wbudowane w skrypt drzewo zawiera tylko jedno pytanie: „Czy to zwierzę ma dziób?” oraz dwa zwierzęta: „pies” i „kaczka”. Podstawowy węzeł drzewa zawiera pytanie jego liść „Tak” zawiera nazwę „kaczka”, a liść „Nie” – nazwę „pies”. Liście odróżniają się od węzłów wewnętrznych tym, że nie mają wskaźników w gałęziach Tak i Nie.

W skrypcie drzewo jest reprezentowane jako tablica węzłów...

Czytaj Dalej

Polecenie DEL

Polecenie DEL usuwa pliki z katalogów – nie usuwa samych katalogów. Polecenie ERASE jest synonimem DEL.

Nazwa-pliku określa nazwę pliku do usunięcia. Można używać wzorców jeśli wzorcem jest *.*, wówczas DEL pyta o potwierdzenie przed usunięciem wszystkich plików z katalogów. Można pominąć to pytanie, wpisując opcję /Q.

Opcja /P powoduje, że polecenie DEL będzie pytać o potwierdzenie przed usunięciem każdego pojedynczego pliku. Opcja /F wymusza usunięcie plików przeznaczonych tylko do odczytu normalnie pliki te nie są usuwane.

Opcja...

Czytaj Dalej